ดีเบต รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 : วันที่ 3 สิงหาคม 2550 ตอนที่ 11/17