เสวนา “ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน” ตอนที่ 5/12

แรงงานและสวัสดิการแรงงาน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก

* ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. “แรงงานต่างด้าว”
* ข่าวประกอบ: กิริยา กุลกลการ : ทำไมไม่กระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่นดูแล ‘แรงงานข้ามชาติ’

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Similar Posts