เสวนา “ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน” ตอนที่ 3/12

แรงงานและสวัสดิการแรงงาน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก

* รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. “คนจนในชุมชนเมือง”
* ข่าวประกอบ: นฤมล นิราทร : แล้ว ‘คนจน’ ก็จะ ‘จน’ ต่อไป ?

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Similar Posts