เสวนา “ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน” ตอนที่ 6/12

แรงงานและสวัสดิการแรงงาน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก

* ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. “ระบบประกันสังคม”

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Similar Posts