เสวนา “ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน” ตอนที่ 10/12

“สวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก”

* ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. “มาตรการทางการคลัง เพื่อคนยากจนและด้อยโอกาส”
* ข่าวประกอบ: ปราณี ทินกร : ดู ‘ความจริงใจ’ ของรัฐบาลได้จากงบประมาณที่ใช้ในการแก้ปัญหาของ ‘ประชาชน’

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Similar Posts