เสวนา “ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน” ตอนที่ 1/12

แรงงานและสวัสดิการแรงงาน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก

* รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ดำเนินรายการ

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Similar Posts