เสวนา “ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน” ตอนที่ 9/12

“สวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก”

* รศ.ดร.มัทนา พนานิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. “สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุ”
* ข่าวประกอบ: มัทนา พนานิรามัย : สังคมจะเตรียมตัวอย่างไรให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างมี ‘คุณภาพ’ ?

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Similar Posts