บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #31 : คุณนั่นแหละ ผู้ใช้แรงงาน

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: คุณนั่นแหละ ผู้ใช้แรงงาน
แขกรับเชิญพิเศษ : ฉัตรชัย ไพยเสน
กรรมการศูนย์กลางการศึกษาสหภาพแรงงาน, เลขาธิการสหภาพแรงงานไทยอินดัสเตรียลแก๊ส

บทความ : ขับเคลื่อนเพื่อความเป็นธรรมต่อคนงานเหมาค่าแรง!
“การจ้างงานเหมาค่าแรง”: ธุรกิจการค้าแรงงาน (ทาส) ยุคใหม่

Similar Posts