บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #66 : ระบาดวิทยาในมุมมองของนักประวัติศาสตร์

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ChuPitchTV #66

ระบาดวิทยาในมุมมองของนักประวัติศาสตร์
คุยแบบหลุดกรอบกับ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม ม.วลัยลักษณ์
ความยาว 34 นาที

เพิ่มเติม

โครงการภูมิภาคศึกษา (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
http://arts.wu.ac.th

Similar Posts