บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #35 : “อนุภาคพระเจ้า” ไม่ใช่ของเรา

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: “อนุภาคพระเจ้า” ไม่ใช่ของเรา

Large Hadron Collides หรือ LHC (รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ของ CERN)

พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ: ฉกาจ ชลายุทธ (foosci.com)
พิสิต ศรีปราสาททอง
และพิธีกรรับเชิญ: อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

Similar Posts