เสวนา “ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน” ตอนที่ 7/12

“สวัสดิการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก”

* ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. “โครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม”

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Similar Posts