เสวนา “ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ: โจทย์สำหรับรัฐและชุมชน” ตอนที่ 2/12

แรงงานและสวัสดิการแรงงาน: สภาพปัญหา สถานะความรู้ และทางออก

* ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. “แรงงานนอกระบบ”
* ข่าวประกอบ: วัชรียา โตสงวน: คนส่วนใหญ่ไร้สวัสดิการ! ไม่ใช่เรื่องต้อง ‘ช่วยเหลือ’ แต่คือความบกพร่องที่ต้อง ‘แก้ไข’

วิดีโอรายการทั้งหมด บันทึกงานเสวนา ความยากจน แรงงาน และสวัสดิการ

Similar Posts