บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา Chupitchtv #40 : รัฐธรรมนูญในฐานะสิ่งมีชีวิต

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: รัฐธรรมนูญในฐานะสิ่งมีชีวิต

* คุยกับ บัณฑิต จันทร์โรจนกิต (panditc.blogspot.com)
* อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐธรรมนูญในฐานะสิ่งมีชีวิต

ขอขอบคุณ

* น้องเปี๊ยก และ มิน แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิ่น-แมดิสัน ผู้ช่วยถ่ายทำ
* น้องเปี๊ยกเป้นผู้กดสวิชอัด น้องมิน ช่วยบังลม
* และอาจารย์บัณฑิตที่ช่วยเลือกมุมกล้อง

Similar Posts